Shanti - Balangir
REPORT OF ACTIVITIES 25th to 27th November 2016 – Sri Aurobindo Integral Education Center, Patnagada organised a Youth camp. Radhakanta Mishra, Braja Mohan Behera, Pravat Kumar Nayak, Madanmohan Dani, Sekhabdul kasham, Ajit dalapati, Tankadhara biswal, Tapas Ranjan Sahoo, Radhakanta Jena, Bashudev Dash and Subhranshu Sekhar Panda Participated In the Program. 11th and 12th January 2017 – District level Sadvabana Yatra organized by Brajamohan Behera, Madanmohan Dani, Sekhabdul Kasham, Sarat Chandra Hoata, Ajit Dalapati, Tapas kumar Sahoo, Abhimanyu Rana and Basudev Dash.